Köztartozásmentes adózói adatbázis

hír

A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás, amely igazolja, hogy az adatbázisban szereplő adózó megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, azaz köztartozásmentes adózónak minősül.

A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás vagy együttes adóigazolás benyújtását. Emellett – a felhasználó döntésétől függően – az adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóhatósági igazolások benyújtását.

A köztartozásmentes adózói adatbázisban kizárólag az az adózó szerepeltethető, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
 • nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
 • nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
 • adószámát nem függesztették fel;
 • nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
 • csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;
 • nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az ügyintézésre az állami adóhatóság a KOMA elnevezésű nyomtatványt rendszeresítette. A kérelem kötelező tartalmi eleme az adózó nyilatkozata arról, hogy az adatbázis közzétételét megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A nyomtatvány alkalmas a kérelem előterjesztésére, annak visszavonására, az adatbázisból való törlés kérésére. Az eljárás során hozott határozat elleni fellebbezés kizárólag papír alapon terjeszthető elő, a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez szintén alkalmazható a KOMA nyomtatvány.

A tárgyhónapot követő hónap 10. napján közzétételre kerülő adatbázisban kizárólag az az adózó szerepelhet, aki a kérelmét legkésőbb a tárgyhónap utolsó napján benyújtotta.

Az adatbázisban történő szereplés előnyei

 • a kérelem benyújtása illetékmentes;
 • helyettesítheti a tartozásmentességről szóló nemleges adó- és együttes adóigazolásokat;
 • az üzleti partnerek felé igazolhatja a pénzügyi megbízhatóságot;
 • az adatbázis nyilvános, bárki számára elérhető előzetes azonosítási eljárás nélkül;

a közzétett adatok folyamatosan, minden hónap 10. napján frissülnek.